کتاب الکترونیکی:آشنایی با مقررات تامین اجتماعی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

اشتراک گذاری

کتاب الکترونیکی:آشنایی با مقررات تامین اجتماعی با رویکر کارفرمایی

قوانین تامین اجتماعی که هر کارفرمایی باید با آن آشنا باشد

یکی از الزمات قانونی که هر کسب وکاری با آن سروکار دارد قوانین تامین اجتماعی است. پس اگر شما کارفرما هستید و با تامین اجتماعی کار می کنید این قوانین را بایستی بدانید و به آن پایبند باشید.

آشنایی با مقررات تامین اجتماعی

 

چک لیست فروشنام کتاب الکترونیکی: آشنایی با مقررات تامین اجتماعی با رویکر کارفرمایی

چک لیست فروششناسه کتاب:EBOOK-4-14030224-v01

چک لیست فروشتعداد صفحه : ۶۸صفحه

رضا یاورینویسنده: رضا یاوری

چک لیست فروشفرمت: کتاب الکترونیکی در قطع A4 بصورت PDF

چک لیست فروشانتشارات: مدیر نوین

چک لیست فروشسال انتشار: ۱۴۰۳

 

سرفصل های آشنایی با مقررات تامین  اجتماعی شامل موارد زیر است:

مقدمه

بیمه چیست؟

انواع بیمه

الف : بیمه های خصوصی(بازرگانی)

ب: بیمه های اجتماعی

تفاوتهای بیمه های خصوصی و اجتماعی

تعریف تامین اجتماع

ویژگیها و مختصات تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

انواع بیمه در تامین اجتماعی

بیمه اجباری

مشمولین بیمه اجباری

غیر مشمولین تامین اجتماعی

شرایط بیمه اجباری

مسئول پرداخت حق بیمه

کارفرما

شناسایی کارفرما

وظیفه کارفرمایان در قبال بیمه کارکنان

وظایفکارفرما در قبال کارگاه های تازه تاسیس

میزان و درصد حق بیمه

نحوه تهیه لیست و مندرجات آن

مهلت پرداخت حق بیمه

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه

حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

مزایای زیر مشمول کسر حق بیمه نیست

مستندات و ملاکهای محاسبه حق بیمه

گزارش بازرسین کارگاه

گزارش بازرسین دفاتر قانونی

لیست و صورت مزد ارسالی توسط کارفرما

در مواردی نیز حق بیمه به صورت مقطوع

انواع حق بیمه

نحوه محاسبه حق بیمه

انواع بدهی

مراحل ابلاغ و وصول بدهی(حق بیمه)

۱- ابلاغیه

۲- اخطاریه

۳- اجرائیه

جرائم دیرکرد ارائه لیست و پرداخت حق بیمه

الف) جریمه عدم ارسال لیست کارکنان

ب)جریمه عدم پرداخت حق بیمه کارکنان در موعد مقرر

نحوه اعتراض به بدهی(حق بیمه)

ترتیب و نحوه تقسیط بدهی

معافیتهای بیمه ای

قراردادهای پیمانکاری

انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای طرحهای عمرانی

میزان حق بیمه قراردادهای عمرانی

قراردادهای غیر عمرانی

موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

الف)پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی میباشند

اشخاص حقوقی

اشخاص حقیقی

ب) قراردادهای خرید و فروش

ج) قراردادهای گازرسانی

د- قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز

ﻫ- قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانهای

اشخاص حقوقی

اشخاصحقیقی

ن)قراردادهای کامپیوتری

ی)قرارداد تنظیفات ساختمانهای اداری، تجاری، بیمارستانها، مراکز آموزشی و 

و)قراردادهای حسابرسی _ تحقیقاتی و پژوهشی

قراردادهای پیمانکاریکه مشمول بیمه قرار ندارند

وظایف بیمهای کارفرما در قبال قراردادهای پیمانکاری

وظیفه پیمانکار در خصوص بیمه کارکنان

نکته قابل توجه

ب:بیمه های خویش فرما

بیمه اختیاری

شرایط بیمه اختیاری

درصد حق بیمه اختیاری

مبنا و نحوه محاسبه حق بیمه در بیمه های اختیاری

مهلت پرداخت حق بیمه

نحوه ارائه درخواست و عقد قرارداد بیمه اختیاری

تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان اختیاری

بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

میزان حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

چه کسانی می توانند بیمه حرف و مشاغل آزاد شوند

درصد حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد

مبنای پرداخت حق بیمه

مهلت پرداخت حق بیمه

نحوه محاسبه حق بیمه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد

خدمات و مزایای تامین اجتماعی

بازنشستگی

تعریف بازنشستگی

شرایط بازنشستگی

شرایط بازنشستگی در کارهای سخت وزیان آور

فهرست مشاغل سخت و زیان آور

د: بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه بر اساس قانون نوسازی صنایع

چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی

مزایای مربوط به بازنشستگی

خدمات سازمان به افراد تحت تکفل بازنشسته

بازنشستگی جانبازان و معلولین وآزادگان

شرایط بازنشستگی جانبازان و آزادگان

شرایط بازنشستگی معلولین

ازکارافتادگی

انواع ازکارافتادگی

ازکارافتادگی(حوادث) ناشی ازکار

ازکارافتادگی غیر ناشی ازکار

ازکارافتادگی کلی

ازکارفتادگی جزئی

غرامت مقطوع نقص عضو

شرایط دریافت غرامت مقطوع نقص عضو

میزان و نحوه تعیین غرامت نقص عضو

مرجع تشخیص ازکارافتادگی و میزان آن

مستمری بازماندگان

شرایط پرداخت مستمری فوت

بازماندگان واجد شرایط برای دریافت مستمری

بازماندگان بیمه شده مرد

بازماندگان بیمه شده زن

سهم مستمری هر یک از بازماندگان

نحوه محاسبه مستمری

تعیین متوسط دستمزد به شرح زیر می باشد

خدمات درمانی

تعرفههای خدمات درمانی مراکزدرمانی طرف قرارداد به شرح زیر است

مدارک لازم برای صدور دفترچه درمان

موارد ابطال دفترچه درمان

پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی(پروتز واروتز)

مشمولین خدمات اروتز و پروتز

غیر مشمولین خدمات اروتز و پروتز

کمک هزینه ازدواج

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج

مشمولین کمک هزینه ازدواج

میزان کمک هزینه ازدواج

نحوه محاسبه کمک هزینه ازدواج

*مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه دوران بیماری

شرایط پرداخت غرامت دستمزد

مرخصی استحقاقی

نحوه محاسبه غرامت دستمزدایام بیماری

متاهلین و متکفلین

مجردین

کمک هزینه دوران بارداری

نحوه محاسبه کمک هزینه بارداری

کمک هزینه کفن و دفن

مدارک لازم برای دریافت کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه سفر و همراه

مدارک لازم برای پرداخت هزینه سفر

بیمه بیکاری

مشمولین قانون بیمه بیکاری

بیکار کیست؟

میزان حق بیمه بیکاری و مسئول پرداخت آن

شرایط پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری

مرجع تشخیص ارادی و یا غیر ارادی بودن بیکاری

چگونگی محاسبه میزان مقرری

افراد تحت تکفل مقرری بگیر بیمه بیکاری

حمایت ها وخدمات به مقرری بگیران

شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری

فصل چهارم: شرایط افراد تحت تکفل بیمه شدگان

خدمات مربوط به خانواده و افراد تحت تکفل بیمه شدگان

مراحل انتقال سابقه به صندوق تامین اجتماعی

خدمت سربازی به عنوان سابقه

مزیت این خودآموز چیست؟

  • آنچه که باید در مورد بیمه های تامین اجتماعی و قوانین آن بدانید برای شما بطور خلاصه و مفید نوشته شده

  • در بستن قرارداد های کار حواستان به تمام جوانب خواهد بود

  • یک مشاور سریع همیشه در اختیار دارید

  • یک دوره بسیار ارزان و مفید در خدمت شما خواهد بود

  • درگیر دادگاه های و شورای حل اختلاف نخواهید شد

  • کارکنان شما هم از رضایت نسبی برخوردار خواهند شد

 

مشخصات کتاب الکترونیکی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی :

نام محصول: آشنایی با قوانین تامین اجتماعی با رویکرد کارفرمایی

مخاطب: مدیران کسب و کارها،استارت آپ ها، موسسات فرهنگی ، صاحبان مغازه ها و هر نوع کسب و کار اعم از خدماتی  یا تولیدی و…

نویسنده کتاب الکترونیکی: رضا یاوری 

تاریخ استفاده محصول : در تمام ایام سال

ساعت دریافت: ۲۴ ساعت از شبانه روز

نوع محصول: PDF تمام رنگی

تعداد صفحات : ۶۸ صفحه

همراه با هدیه 

نحوه دریافت کتاب الکترونیکی: بلافاصله پس از واریز وجه می توانید محصول را دانلود نمایید.

کارآفرینی

ولی چرا این محصول را به شما توصیه می کنیم؟

کارآفرنیاستخراج شده ار متن کتاب قانون است

کارآفرنیاگر به هر دلیلی نمی توانید در دوره های آموزشی شرکت کنید می توانید براحتی یک دوره آموزشی در اختیار داشته باشید

کارآفرنیسعی شده تمام موارد مورد نیاز صاحبان کسب وکار در عقد قرارداد لحاظ گردد

کارآفرنیبه عنوان یک راهنمای دقیق تمام مراحلی که نیاز دارید را بیان کرده  است

کارآفرنیمناسب تمام کسب و کار ها می باشد

 

اگر این کتاب الکترونیکی را نخرم چه اتفاقی می افتد؟

به شما دوست خوبم بگویم که در این دنیا هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ولی باید بگویم اگر کسی به رشد کسب و کار

خود فکر کند، از هر فرصتی استفاده می کند تا به آرزو های خود دست پیدا کند.

باید توجه کنیم این اقدامات کوچک شما است که می تواند یک دستاورد بزرگ به  ارمغان بیاورد.

 

بهانه هایی که برای استفاده نکردن از این محصول برخی ها می آورند:

کارآفرینیاین ها را بلد هستم

کارآفرینیمن خودم قرارداد نویس هستم 

کارآفرینیاین ها که در کتاب آمده است ، پس خود کتاب را می خرم

کارآفرینیمگر با این کارها کسب وکار درست می شود؟

کارآفرینیاوضاع اقتصادی خوب نیست بیام قرارداد بخرم

کارآفرینیمن وقت این کار ها را ندارم که بشینم این گونه کتاب ها را بخوانم

کارآفرینیاین کار ها برای آدم های تحصیل کرده خوبه من که نمی توانم این کار ها را انجام بدهم

کارآفرینیکار ما دیگه از این چیز ها گذشته باید کمی شانس داشته باشیم.

کارآفرینیدیگه ما تغییر نمی کنیم

کارآفرینیوااااااای چه خبره این قدر گرونه ؟ اگر پول داشتم الان رفته بودم مسافرت خوش بگذرونم

این موارد و بسیاری دیگر ازآن و بسیاری از بهانه‌های دیگر، نمونه‌ای کوچک از مکانیزم مغز است

که می‌خواهد ما را در حالت موجود حفظ کند.باعث جلوگیری از پیشرفت انسان می شه و نمی گذاره

که موفق شویم ولی با نه گفتن به این بهانه ها می توانم یک گام در کسب و کار جلو تر برویم

و زندگی راحت تری داشته باشیم و این قدر استرس نداشته باشید.

 

با خرید کتاب الکترونیکی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی چه چیز ی دریافت می کنید؟

کارآفرینی  تعداد ۶۸ صفحه فایل الکترونیکی PDF 

 

کارآفرینی     هدیه قوانین و موضوعات مربوطه به مشاغل سخت و زیان آور(دستورالعمل-آیین نامه-فرم ها-لیست مشاغل)

کارآفرینی

 

درباره نویسنده کتاب الکترونیکی

 رضا یاوری

رضایاوری

کارآفرینی-دارای مدرک DBAدکترای حرفه ای کسب وکار

کارآفرینی-کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-استراتژیک

کارآفرینی-مهندسی صنایع-تولید صنعتی

کارآفرینی-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

کارآفرینی-طراح مدل بلوغ و تعالی نظام آراستگی(۵S)

کارآفرینی-مدیر و موسس وب سایت مدیر نوین

کارآفرینی -۳۰ سال سابقه تدریس مشاوره، منتورینگ،کوچینگ، ارزیابی کسب و کار

کارآفرینی-سابقه مدیر عاملی و عضو هیات مدیره شرکت ها و موسسات

کارآفرینی -عضویت در انجمن های علمی از جمله مختلف 

کارآفرینی-نویسنده ۷کتاب

آموزش نظام آراستگی-نویسنده مقالات متعدد آموزشی 

کارآفرینی– مدرس بیش از ۱۰۰۰ کارگاه و دوره آموزشی 

رضا یاوری در مجموعه مدیر نوین تلاش دارد تا به تمام صاحبین و مدیران کسب و کار های خانگی، کوچک و متوسط کمک کند تا رشد و سودآوری بیشتری داشته باشند

ضمانت  نامه رضایت شما از محصول آموزشی :

این ضمانت را به شما می‌دهم که در صورت عدم رضایت شما از مطالب ارائه شده در این دوره ، تمام مبلغ

پرداختی را با رضایت کامل به شما بازگردانم. برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

گارانتی بازگشت وجه چیست؟

کارآفرینی

مبلغ سرمایه گذاری شما:

وقتی برای سرمایه گذاری به بانک مراجعه می‌کنیم،‌ بعد از یک سال در بهترین حالت ۲۰ درصد سود دریافت می‌کنیم.

اگر کمی با خود خلوت کنیم و در مکانی قرار بگیریم که همان کاری را که فکرش را می کنیم خوب بلد

هستیم و تا کنون مطالعه ای در مورد آن نداشته ایم دچار بحران خواهیم شد.

آن موقع قدر مطالعه و یادگیری را می دانیم.

همه می‌دانند که یادگیری بسیار مهم است اما برای افراد غیر موفق زمان موعود آن هیچگاه فرا نخواهد رسید…

مطمئن باشید اگر شما برای خودتان سرمایه گذاری باشید این سرمایه گذاری در مدت زمان کوتاهی به شما

بازگشت خواهد شد و لذت یادگیری را خواهید چشید.

با یک تصمیم مناسب برای موفقیت خود گام بردارید.

چگونه می‌توانم این کتاب الکترونیکی را دریافت کنم؟

فقط کافیست روی یکی از دکمه‌های زیر کلیک کنید! (در هر ساعتی از شبانه روز)

اطلاعات ضروری را وارد کنید

سپس به صفحه بانک هدایت خواهید شد و بعد از وارد کردن اطلاعات ثبت نام شما قطعی می شود.

کارآفرینی

کارآفرینی  کارآفرینی
شماره حساب  شماره حساب  
 ۱۳۵۷۸۵۹۵۱۹  ۸۰۰-۸۴۴۷۶۳-۷  
شماره کارت  شماره کارت  
۶۱۰۴۳۳۷۹۱۶۰۲۵۱۴۹  ۶۲۲۱۰۶۱۰۵۶۶۳۵۳۲۱  
 شماره شبا  شماره شبا  
 IR16۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۱۳۵۷۸۵۹۵  ۱۹  IR650540202380000844763007  
به نام رضا یاوری به نام رضا یاوری

سعی کنید که اگر درحال حاضر ایمیل ندارید یک ایمیل طراحی کنید و با ایمیل خود خرید انجام دهید.

اگر دارای یک ایمیل شوید می توانید از دوره های آنلاین بسیار زیادی بهره مند شوید.

چون برای تاییدیه خرید ها ایمیل شمانیاز مندمی باشد.

همچنین دوستانی که امکان پرداخت آنلاین ندارند می‌توانند برای شرکت در دوره  با حضور به بانک یا دستگاه های خود پرداز با پرداخت مبلغ دوره به یکی از حساب‌های بالا ، اقدام  نمایند و با شماره ۰۹۲۱۶۴۷۱۷۸۵ تماس بگیرندو شماره واریزی خود راقرائت نمایند و یا اینکه از فیش واریزی خود عکس بگیرند و به شماره تلگرام، ایتا و بله : ۰۹۲۱۶۴۷۱۷۸۵ همراه با نام و نام خانوادگی خود ارسال نمایند 

یادمان باشد بهترین افراد بر روی خود اول سرمایه گذاری می کنند و بعد روی کسب وکارشان.

 

این کتاب الکترونیکی مناسب چه کسانی نیست؟

-تمایل به رشد و یادگیری ندارند

-مدیر منابع انسانی و واحد حقوقی دارند

-عقد قراردادی با شخصی یا کسی به هیچ عنوان نمی بندند

 

یک پیشنهاد دیگر برای شما هم دارم:

اگر فکر می کنید که این محصول برای شما مناسب نیست کتاب الکترونیکی زباله ها چشمک می زنند را تهیه نمایید .این کتاب راهنمای آراستگی محیط کار شماست و شما با این کتاب از ابتدا یک کسب وکار مرتب و تمیزی برای خود آماده سازی می کنید .

و به قول یکی از دوستانم که کارآفرین موفقی هم هست می گوید، هزینه های اضافه ما با خواندن این کتاب از بین رفت و به راحتی یک آراستگی مناسب برای خود رقم زدیم.

شما برای تهیه این محصول می توانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

کارآفرینی

خرید الکترونیکی

جواب سئوالات شما دوستان عزیز:

چرا فکر می کنید کتاب الکترونیکی خودآموز قرارداد کار گران است؟

شاید هزینه یک جلسه دادرسی و حضور در شورای حل اختلاف را نچشیده باشید تا بدانید با ده ها برابر این هزینه باید یک لایحه بنویسید، حضوردر شورای حل اختلاف و … را تجربه کنید و وقتی که به این ها فکر کنید متوجه می شوید اصلا گران نیست بلکه بسیار هم ارزان است .

 

چگونه این کتاب الکترونیکی را چاپ کنم ؟

چون فرمت این کتاب PDF است شما می توانید هم پرینت سیاه و سفید بگیرید وهم پرینت رنگی در هر ابعاد و اندازه ای که خواستید قابل تنظیم است.

اگر تمایل داشته باشید هر برگ آن را جداگانه این استفاده کنیداین امکان وجود دارد .

برای تهیه کتاب اگر مشکلی برای من پیش آمد چگونه مشکل را برطرف کنم؟

شما به دو صورت می توانید با ما در ارتباط باشید :

۱-شماره تلگرام موسسه ۰۹۲۱۶۴۷۱۷۸۵ پاسخگوی شما است و در هر ساعت از شبانه روز که خواستید می توانید سئوال خود را بپرسید ما دراسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

۲- یک راه دیگر هم هست که از طریق پست الکترونیکی modirenovin1@gmail.com  سئوال خود را بپرسید تا جواب شما ارسال گردد.

مدیرنوین

با عضویت در شبکه های اجتماعی مدیر نوین شما می توانید از آموز ش ها رایگان مدیر نوین استفاده نمایید.

آدرس اینستاگرام مدیر نوین:  https://www.instagram.com/modirenovin.ir

آدرس کانال تلگرام مدیر نوین: http://telegram.me/modirenovin

 در مسیر تعالی باشید…

ورود و عضویت در سایت