بوم کسب و کار و اجزاء آن چیست؟

بوم کسب و کار و اجزاء آن چیست؟

بوم کسب و کار خوب برا ی خود ترسیم کنید، برای ترسیم بوم کسب و کار اجزا این بوم را بدانید از چه چیزهایی تشکیل شده است و این اجزا را بتوانید ترسیم کنید و برای هر کدام از آنها بتوانید المان های خاص خودش را بیان نمایید.

بوم کسب و کار

تعریف مدل کسب و کار:

بوم مدل کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق ، ارایه و کسب ارزش را توصیف می کند.

بوم کسب و کار

نه جزء سازنده بوم کسب وکار:

۱-بخش های مشتری

هر مشتری به یک یا چند بخش از مشتریان خدمت می کند.

۲-ارزش های پیشنهادی

سازمان به دنبال حل مشکلات مشتری و برآوردن نیازهای او از طریق ارزش های پیشنهادی است.

۳-کانال ها

ارزش های پیشنهادی از طریق کانال های ارتباطی ، توزیع و فروش به مشتریان ارایه می شود.

۴-ارتباط با مشتری

با هر یک از بخش های مشتریان روابطی ایجاد می شود و این روابط حفظ می شود.

۵-جریان های درآمدی

ارزش های پیشنهادی که به گونه ای موفقیت آمیز به مشتریان ارایه می شوند، منجر به جریان های درآمدی می گردند.

۶-منابع کلیدی

عبارتند از دارایی هایی مورد نیاز برای ارایه اجزایی که پیش ار توصیف شدند.

۷-فعالیت های کلیدی

عبارتند از فعالیتهای مورد نیاز برای ارایه اجزایی که پیش تر توصیف شدند.

۸-مشارکت های کلیدی

برخی فعالیت هابرون سپاری می گردند و برخی منابع از خارج از سازمان کسب می شوند.

۹-ساختار هزینه

عناصر مدل کسب وکار منجر به ایجاد ساختار هزینه می شوند.

بخش های مشتریان بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده بخش های مشتری، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می نماید که شرکت قصد دستیابی و خدمت به آنان را دارد.

مشتریان، قلب هر مدل کسب و کاری را تشکیل می دهند . بدون مشتریان (سود آور)هیچ شرکتی نمی تواند در بلند مدت دوام آورد.

به منظور برآورده کردن بهتر نیاز های مشتریان ، شرکت ممکن است آنان را در بخش هایی جداگانه برحسب نیاز های مشترک،

رفتار های مشترک و سایر ویژگی ها گروه بندی کند.

مدل کسب و کار ممکن است یک یا چند بخش بزرگ یا کوچک از مشتریان را تعریف نماید.

شرکت باید هوشیارانه تصمیم بگیرد که خواهان ارایه خدمت به چه بخش هایی و یا چشم پوشی از چه بخش هایی است.

پس از اخذ این تصمیم، می توان مدل کسب و کار را برپایه درکی قوی از نیاز های خاص مشتری به دقت طراحی نمود.

گروه های مشتری در صورتی بخش های مستقلی را نشان می دهند که:

-نیاز های آنان احتیاج به یک پیشنهاد مجزا داشته باشد و این نیاز ها،آن پیشنهاد را توجیه نماید.

-دسترسی به هر یک از این گروه ها از طریق کانال های توزیع متفاوتی امکان پذیر باشد.

-به روابطی متفاوتی نیاز داشته باشد.

-سود آوری های آنان به طور کلی متفاوت باشد.

-تمایل به پرداخت پول برای جنبه های مختلفی از ارزرش پیشنهادی داشته باشند.

-ارزش های پیشنهادی بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده ارزش های پیشنهادی ، بسته ای ازمحصولات و خدمات راتوصیف می کند که برای یک بخش مشتری خاص ارزش خلق می نماید.

ارزش پیشنهادی دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکتها توسط مشتریان است.

از ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب ازمحصولات و یا خدمات است که نیاز های یک بخش خاص را برآورده می نماید.

بنابراین ارزش پیشنهادی مدل کسب و کار ، مجموعه یا بسته ای ازمنافع است که شرکت به مشتریان پیشنهاد می دهد.

بعضی از ارزش های پیشنهادی نوآرانه بوده و پیشنهادی جدید ،  متمایز و جهشی محسوب می شوند.

برخی هم ممکن است شبیه به پیشنهادی کنونی بازار بوده اما دارای ویژگی ها و تمایزاتی اضافه بر آن ها باشند.

کانال های بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده کانال ها ، بیان کننده این است که شرکت به منظور ارایه ارزش پیشنهادی مورد نظر به بخش های مشتریان هدف خود، چگونه با آن ها ارتباط برقرار کرده و به آن ها دسترسی دارد.

کانال های ارتباطی، توزیع ، فروش ، واسط میان شرکت بامشتریان آن می باشند. کانال های نقاط تماس با مشتری هستند و نقش مهمی را در تجربه مشتری ایفا می کنند.

کانال های وظایف متعددی را انجام می دهند، از جمله :

بوم کسب و کار

  • افزایش آگاهی مشتریان دریاره محصولات و خدمات شرکت .
  • کمک به مشتریان برای ارزیابی ارزش پیشنهادی شرکت.
  • فراهم آوردن امکان خرید محصولات و خدمات خاص برای مشتریان.
  • ارایه ارزش پیشنهادی به مشتریان.
  • فراهم نمودن خدمات پس از فروش برای مشتریان.

ارتباط بامشتری بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده ارتباط با مشتری ، انواع روابطی راتوصیف می نماید که شرکت باپخش های خاصی از مشتریان برقرار می کند.

شرکت باید نوع رابطه ای راکه می خواهد با هر بخش از مشتریان ایجاد کند، برای خود شفاف نماید.

گستره این روابط می تواند از ارتباط حضوری تا خدمات پشتیبانی خودکار رادر بر گیرد.

انگیزه های زیر می توانند پیش ران های ارتباط با مشتری باشند.

  • جذب مشتری
  • حفظ مشتری
  • افزایش میزان فروش

بخش ارتباط با مشتری مدل کسب و کار شرکت، تأثیر عمیقی بر تجربه کلی مشتری می گذارد.

جریان های درآمدی بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده جریان های درآمدی نشان دهنده درآمدی است که شرکت از هر بخش مشتری کسب می کند(هزینه ها باید از درآمد ها کسر شوند تا سود به دست آید.)

اگر مشتریان قلب مدل کسب و کار باشند ، جریان های درآمدی شریان های آن راتشکیل می دهند .

شرکت باید از خود بپرسد که هر بخش از مشتری واقعاً برای چه ارزش تمایل به پرداخت پول دارد؟

در صورتی که شرکت به این سؤال پاسخ درستی دهد،قادر به ایجاد یک یا چند جریان درآمدی برای هر بخش مشتری می شود.

هر جریان درآمدی ممکن است سازو کارهای قیمت گذاری مختلفی داشته باشد،مانند قیمت های ثابت

،چانه زنی، مزایده و بر اساس بازار،بر اساس مقدار و یا مدیریت بازده.

مدل کسب و کار می تواند شامل دو نوع مختلف از جریان های درآمدی باشد:

۱-درآمد های تراکنشی که حاصل پرداخت مشتری برای یک بار خرید است.

۲-درآمد های تکرار پذیر که حاصل پرداخت های مکرر مشتریان در قبال ارائه یک ارزش پیشنهادی

یا فراهم سازی خدمات پس از فروش برای آن ها است.

منابع کلیدی بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده منابع کلیدی ، مهم ترین دارایی های مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح می کند.

هر مدل کسب و کاری به منابع کلیدی نیاز دارد.

این منابع ،شرکت را قادر می سازند تا ارزش های پیشنهادی خود را خلق و ارائه نماید،

به بازارها دست یابد،ارتباط با بخش های مشتری را حفظ کند و کسب درآمد نماید.

بسته به نوع مدل کسب و کار ، منابع کلیدی مختلفی مورد نیاز است.

منابع کلیدی می تواند  فیزیکی ،مالی، معنوی یا انسانی باشد.

این منابع می توانند تحت تملک شرکت باشند، توسط شرکت اجاره شوند و یا توسط شرکای کلیدی تأمین شوند.

فعالیت های کلیدی بوم کسب و کار:

جزء سازنده فعالیت های کلیدی ، مهم ترین کارهای مورد نیاز برای عملکرد صحیح مدل کسب و کار را تشریح می کند.

هر مدل کسب و کار نیاز به تعدادی فعالیت کلیدی دارد.

این فعالیت ها مهم ترین اقداماتی هستند که یک شرکت باید انجام دهد تا عملکرد موفقی داشته باشد.

همانند منابع کلیدی ،فعالیت های کلیدی نیز برای خلق و ارائه ارزش پیشنهادی ،

دست یابی به بازارها، حفظ ارتباط با مشتری و کسب درآمد ضروری می باشند

و همچون منابع کلیدی ، بسته به نوع مدل کسب و کار ، فعالیت های کلیدی نیز متفاوت هستند.

مشارکت های کلیدی بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

جزء سازنده مشارکت های کلیدی شبکه ای از تأمین کنندگان و شرکاء را توصیف می کند که باعث عملکرد صحیح مدل کسب و کار می شوند.

شرکت ها به دلایل مختلفی برای خود شریک بر می گزینند و مشارکت ها ، سنگ بنای بسیاری از مدل های کسب و کار می گردند.

شرکت ها به منظور بهینه نمودن مدل های کسب و کار خود ، کاهش ریسک یا کسب منابع ،

اقدام به ایجاد ائتلاف هایی می کنند.

چهارنوع مختلف مشارکت ، شامل این موارد است:

۱-ائتلاف های استراتژیک بین شرکت هایی که رقیب یکدیگر نیستند.

۲-همکاری با رقبا: مشارکت های استراتژیک بین رقبا

۳-سرمایه گذاری های مشترک برای ایجاد کسب و کار های جدید.

۴-روابط خریدار-تأمین کننده برای حصول اطمینان از تأمین ملزومات.

ساختار هزینه بوم کسب و کار:

بوم کسب و کار

ساختار هزینه ، تمام هزینه هایی را تشریح می کند که اجرای مدل کسب و کار با خود به همراه دارد.

این جزء سازنده ، مهم ترین هزینه هایی که  حین اجرای یک مدل کسب وکار خاص ایجاد می شود را توصیف می کند .

خلق و ارائه ارزش ، حفظ ارتباط با مشتری و ایجاد درآمد ، همگی با خود هزینه هایی به همراه دارند.

پس از تعریف منابع کلیدی ، فعالیت های کلیدی و مشارکت های کلیدی می توان چنین هزینه هایی رابه سادگی محاسبه نمود.

اما برخی مدل های کسب و کار هزینه محور تراز بقیه هستند.

بوم کسب و کار

[button color=”green” size=”medium” link=”http://dl.modirenovin.com/files/maghale28.pdf” icon=”fontawesome ” target=”true”]دانلود PDF این مقاله[/button]

[button color=”green” size=”big” link=”http://dl.modirenovin.com/files/BusinessModel.pdf” icon=”fontawesome” target=”true”]نمونه بوم مدل کسب و کار برای چاپ[/button]

منبع:کتاب خلق مدل کسب و کار

آدرس کانال تلگرام مدیر نوین: http://telegram.me/modirenovin

نویسنده:رضایاوری

 

اشتراک گذاری

10 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ورود اعضا

عضویت در سایت مدیرنوین

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)